Lundby


[Startsida]  [Lundby]  [Tykatorp] 

Beskrivning

Natura 2000-området i byn Lundby är beläget strax norr om Alstermo i sluttningen ner mot Alsteråns dalgång. Lundby består av två delområden som skiljs åt av en väg. Området norr om vägen utgörs till största delen av trädklädda betesmarker som omgärdar en åker. I hagmarken finns förutom en mängd hamlade träd även mycket grova, friväxande lindar, samt grova frukträd. Även i söder finns trädklädda betesmarker med hamlade träd, samt en välhävdad slåtteräng. Ängen är omgärdad av trägärdesgård och utgör en mosaik av öppna ytor med öar av träd och buskar. I området förekommer den rödlistade och hotade arten fältgentiana, samt den för länet ovanliga orkidén brudsporre.

Källa: Länstyrelsen Kronoberg

Senast uppdaterad: 2015-03-16

[Startsida]  [Lundby]  [Tykatorp]