Äng och hage

[Startsida]  [Äng och hage] 
[Jämförelse - äng och hage.]  [Ängen]  [Hoten mot ängen]  [Hävdcykeln]  [Slåttertidpunkt]  [Röjning]

Jämförelse mellan äng och hage

Äng och hage är diffusa begrepp för dagens svensk. Här nedan görs ett försök att reda ut begreppen. Vad förenar ängen och hagen? Vad skiljer dem åt? Ängen är främst slåttermark och hagen betesmark. Marken i bäggedera var i sitt naturliga tillstånd. Den fick den skötsel som krävdes för att växtligheten skulle vara gräs och örter, lämpliga till foder och bete. De växter som inte fyllde dessa krav förhindrades att växa där eller begränsades i sin utbredning genom särskilda åtgärder. Växtmattan (grönsvål eller grönsvärd) skulle ha en nyttig sammansättning. (K. A. Gustawsson 1976)

Naturliga slåtter- och betesmarker är närsbesläktade grässvålsmarker, som lätt kan överföras i varandra, slåttermarken blir betesmark eller vice versa. Detta skedde också ofta i självhushållets odlingslandskap. Ängen på fastmark kallades förr hårdvallsäng. Idag benämner vi den oftast löväng. Ängen på fuktig- blöt mark kallas sidvallsäng. (Denna ängstyp behandlas inte här.)

Viktiga gemensamma egenskaper för äng och hage är bl.a. att båda består av kulturskapad gräsmark som inte plöjts med plog, gödslats med konstgödsel, blockbrutits eller dikats ut (alla dessa faktorer skiljer ängen och hagen från åkern).

Skillnader mellan löväng och hage

ÄNG HAGE
FUNKTION vinterfoder, hö, löv, efterbete sommarfoder, bete
ÅLDER ca 2000 år (sidvallsäng), ca 1000 år (hårdvallsäng, löväng) 6000 år
LÄGE inäga ( ibland utmark) utmark (ibland inäga)
MARKFÖRHÅLLANDEN sällan svedjad, brunjord (ibland podsol) oftast svedjad, podsol (ibland brunjord)
TRÄD- OCH BUSKSKIKT glest, (ädel-)lövträd mycket glest, löv- och barrträd
DOMINERANDE ARTER ask, lind, ek, hassel, björk, vildapel björk, en, (ek)
FÄLTSKIKT ängsarter och hedarter slåttertåliga +/- beteskänsliga hedarter (ängsarter) beteståliga
SKÖRD slåtter juli/aug bete aug-okt löv aug bete maj-okt (löv aug)
GÖDSELPÅVERKAN liten, bete aug-okt, gödselkokor slås sönder stor, bete maj-okt, gödselkokor slås ej sönder
TRAMPPÅVERKAN liten, aug-okt stor, maj-okt
BETESPÅVERKAN liten, aug-okt stor, maj-okt

Senast uppdaterad: 2003-11-30

Källa: Svenska Naturskyddsföreningen, Fakta 28 Juni 1999


[Jämförelse - äng och hage.]  [Ängen]  [Hoten mot ängen]  [Hävdcykeln]  [Slåttertidpunkt]  [Röjning]